Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin konkursu na Facebooku - „Walentynki 2022 z YESAP.com”

Regulamin konkursu na Facebooku - „Walentynki 2022 z YESAP.com”

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. Konkurs – organizator konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Walentynki 2022 z YESAP.com”, zwany dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem konkursu jest YESAP.com należący do YESAP Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 38 (zwana dalej „Organizatorem”).

 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem portalu Facebook.

 4. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 9 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r. do godziny 23:59 na portalu społecznościowym Facebook.

 5. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook ani z nim związany.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby posiadające konto użytkownika w serwisie Facebook.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora, Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

 6. Post konkursowy zostanie opublikowany na Stronie Konkursowej dnia 9 lutego 2022 roku.

 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania w serwisie społecznościowym Facebook:

 • W komentarzu w poście konkursowym napisz nam kto jest Twoją Walentynką i napisz dlaczego!

 

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa zgodnie z par. 2, pkt. 7, z wyłączeniem osób wymienionych w par. 2 pkt. 2, 14.02.2022 r. Nagrody otrzyma autor najciekawszego i najbardziej oryginalnego opisu 'dlaczego', które zdobędzie nasze uznanie.

 2. Wynik Konkursu zostanie opublikowany 15.02.2022 r. na stronie naszego fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/zegarkiyesap/

 3. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z wcześniejszą datą wysłania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: a). nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b). wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; c). zamieszczą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora, d). naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; e). podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania laureatów Konkursu.

 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.

 

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie

 1. W konkursie zostanie przyznana następująca nagroda: zegarek męski Sekonda 1702, oraz zegarek damski Sekonda  2647.

 2. Każdy z Laureatów, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres biuro@yesap.com w terminie do 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody, w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, daty urodzenia.

 3. Laureat, który jest osobą małoletnią (powyżej 13. roku życia) uprawnioną do Uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody zobowiązany jest także do wysłania na adres Organizatora pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, udzielonej mu najpóźniej w chwili Zgłoszenia się do Konkursu.

 4. W przypadku niepodania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłania kolejnego Laureata, który otrzyma Nagrodę.

 5. Laureat nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.

 6. Nagroda może być wydana wyłącznie Laureatowi Konkursu.

 7. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagrody w siedzibie Organizatora.

 8. Nagroda, która zostanie wysłana pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za przekazaną a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrodę Uczestnikowi.

 9. Koszty usług kurierskich związanych z dostarczeniem nagrody do Zwycięzców ponosi Organizator.

 10. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.

 

§ 5. Postanowienia reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres: YESAP Sp. k., ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław, z dopiskiem: „Konkurs – Walentynki 2022 z YESAP” w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 3. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest firma „YESAP Sp. k.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław, NIP: 8992548767, REGON: 020133168. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem 679/2016 – RODO oraz innych przepisów prawa.

 2. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokość, od której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.

 3. Odbiorcami danych osobowych, oprócz Fundatora mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.

 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.

 5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.

 7. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływy na ważność czynności przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.

 8. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontroluje sposób przetwarzania danych osobowych.

 

§ 6. Przepisy końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.

 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie, naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce Konkursu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie konkursowej.

 

Zespół YESAP.com


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności lub w Informacji o plikach COOKIES
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ